Færdselssikkerhedskommissionen

Det er Færdselssikkerhedskommissionens opgave at komme med forslag til færdselssikkerhedsmæssige initiativer, der kan nedbringe antallet af trafikulykker.

Kommissorium

Notat om Færdselssikkerhedskommissionen

1. Kommissorium

Færdselssikkerhedskommissionen af 1986 har følgende kommissorium: ”Det er Færdselssikkerhedskommissionens opgave at komme med forslag til færdselssikkerhedsmæssige initiativer, der kan nedbringe antallet af trafikulykker. Kommissionen skal endvidere afgive vurdering af forslag inden for færdselslovgivningen og administrationen heraf. Transport-, Bygnings- og Boligministeren kan anmode om, at et bestemt emne tages op i kommissionen. Det forudsættes, at Færdselssikkerhedskommissionen afholder møder og konferencer med organisationer og andre, der har interesse i færdselssikkerhedsspørgsmål.”

2. Færdselssikkerhedskommissionens sammensætning

Repræsentanter for de politiske partier i Folketinget

Transport-, Bygnings- og Boligministeren beskikker en repræsentant for hvert parti, der er repræsenteret i Folketinget, efter indstilling fra det pågældende parti.

Den repræsentant, der indstilles til beskikkelse, skal være medlem af Folketinget. Som følge af ressortomlægningen er det besluttet, at Justitsministeriets ene repræsentant erstattes af en repræsentant fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

Beskikkelsen af repræsentanter for ministerier og organisationer er omfattet af ligestillingsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1678 af 19. december 2013 af lov om ligestilling af kvinder og mænd. De repræsenterede ministerier og organisationer skal derfor indstille både en kvinde og en mand, jf. ligestillingslovens § 9, stk. 1. Dette gælder også ved enkeltudskiftning af repræsentanter i løbet af funktionsperioden.

De faste sagkyndige har ikke stemmeret. Beskikkelsen af faste sagkyndige er ikke omfattet af ligestillingsloven, men det anbefales, at de repræsenterede institutioner og organisationer følger loven, således at både en kvinde og en mand indstilles.

Som følge af ressortomlægningen mellem Rigspolitiet og Trafik- og Byggestyrelsen (nu Færdselsstyrelsen) er det besluttet, at en repræsentant fra Rigspolitiet erstattes af en repræsentant fra Trafik- og Byggestyrelsen (nu Færdselsstyrelsen).

Særligt sagkyndige

Færdselssikkerhedskommissionen kan suppleres med særligt sagkyndige afhængig af det emne, der drøftes på kommissionens møder mv. De særligt sagkyndige har ikke stemmeret.

Formand og næstformand

Formand og næstformand for Færdselssikkerhedskommissionen udnævnes af Transport-, Bygnings- og Boligministeren. Formand og næstformand skal som udgangspunkt findes blandt repræsentanterne for de politiske partier.

3. Funktionsperiode

Beskikkelsen af repræsentanter for de politiske partier i Folketinget bortfalder ved udskrivelsen af nyvalg til Folketinget.

Beskikkelsen af repræsentanter for ministerier og organisationer og faste sagkyndige udgør en fireårig periode og bortfalder den 31. december i det år, hvor der afholdes nyvalg til kommunalbestyrelser.

4. Færdselssikkerhedskommissionens møder

Formanden fastsætter datoerne for afholdelse af møder i Færdselssikkerhedskommissionen.

Kommissionen fastsætter selv sin forretningsorden.

Der ydes ikke vederlag for deltagelse i kommissionens arbejde. Eventuelle rejseomkostninger mv. kan refunderes af Transport-, Bygnings- og Boligministeren efter reglerne om tjenesterejser.

5. Stedfortrædere

Ved forfald til møder i Færdselssikkerhedskommissionen er det ikke muligt at møde ved stedfortræder.

Foto: Ulrik Jantzen

Historik

Her kan du læse om baggrunden for nedsættelse af kommissionen samt se en oversigt over formænd og næstformænd.

Den 18. maj 1966 nedsatte justitsministeren en Færdselssikkerhedskommission, der havde til opgave dels at klarlægge trafiksikkerhedens problemer, dels at fremkomme med forslag til en beslutsom og systematisk indsats mod det voksende antal trafikulykker. Efter at Færdselssikkerhedskommissionen af 1966 i perioden fra december 1983 til august 1985 havde ligget stille, blev der den 3. december 1985 fremsat et forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af en ny og udvidet Færdselssikkerhedskommission. Beslutningsforslaget blev henvist til videre behandling i Folketingets Retsudvalg.

Den 3. juni 1986 besluttede justitsministeren at nedsætte Færdselssikkerhedskommissionen, som vi kender den i dag, bestående af repræsentanter fra politiske partier, myndigheder og organisationer såvel som af faste sagkyndige.

Formænd

 • Kim Christiansen (DF) 2016
 • Karsten Nonbo (V) 2002 - 2016
 • Dorte Bennedsen (S) 2000 - 2001
 • Helge Adam Møller (K) 1990 - 2000
 • Ivar Hansen (V) 1986 - 1990

Næstformænd

 • Lennart Damsbo Andersen (S) 2016
 • Jan Johansen (S) 2012 - 2016
 • Poul Andersen (S) 2008 - 2011
 • Frode Sørensen (S) 2006 - 2007
 • Morten Bødskov (S) 2004 - 2006
 • Jacob Buksti (S) 2002 - 2004
 • Erik Jakobsen (V) 2002 - 2004
 • Dorte Bennedsen (S) 1994 - 2000
 • Jimmy Stahr (S) 1986 - 1994