Færdselssikkerhedskommissionen

Det er Færdselssikkerhedskommissionens opgave at komme med forslag til færdselssikkerhedsmæssige initiativer, der kan nedbringe antallet af trafikulykker.

Om Færdselssikkerhedskommissionen

1. Kommissorium

Færdselssikkerhedskommissionen af 1986 har følgende kommissorium:

”Det er Færdselssikkerhedskommissionens opgave at komme med forslag til færdselssikkerhedsmæssige initiativer, der kan nedbringe antallet af trafikulykker. Kommissionen skal endvidere afgive vurdering af forslag inden for færdselslovgivningen og administrationen heraf. Transportministeren kan anmode om, at et bestemt emne tages op i kommissionen.

Det forudsættes, at Færdselssikkerhedskommissionen afholder møder og konferencer med organisationer og andre, der har interesse i færdselssikkerhedsspørgsmål.”

Læs kommissionens nye 2021-2030 Handlingsplan

2. Færdselssikkerhedskommissionens sammensætning

Formand og næstformand

Formand og næstformand for Færdselssikkerhedskommissionen udnævnes af transportministeren.

Formand og næstformand skal som udgangspunkt findes blandt repræsentanterne for de politiske partier.

Funktionsperiode for formand og næstformand

Formandsskabet bortfalder ved udskrivelsen af nyvalg til Folketinget.

Øvrige repræsentanter

Hvert parti, som er repræsenteret i Folketinget, inviteres til at sende en repræsentant til at deltage i Færdselssikkerhedskommissionens møder.

For så vidt angår de interessentgrupper, som har mere end en organisation til at repræsentere sig, skal der gives meddelelse til Færdselssikkerhedskommissionen om hvilken af organisationerne, som skal være repræsenteret i kommissionen.

3. Færdselssikkerhedskommissionens møder

Formanden fastsætter datoerne for afholdelse af møder i Færdselssikkerhedskommissionen. Der afholdes som udgangspunkt to årlige møder.

Kommissionen fastsætter selv sin forretningsorden.

Der ydes ikke vederlag for deltagelse i kommissionens arbejde. Eventuelle rejseomkostninger mv. kan refunderes af Transportministeriet efter reglerne om tjenesterejser.

Foto: Ulrik Jantzen

Historik

Her kan du læse om baggrunden for nedsættelse af kommissionen samt se en oversigt over formænd og næstformænd.

Den 18. maj 1966 nedsatte justitsministeren en Færdselssikkerhedskommission, der havde til opgave dels at klarlægge trafiksikkerhedens problemer, dels at fremkomme med forslag til en beslutsom og systematisk indsats mod det voksende antal trafikulykker. Efter at Færdselssikkerhedskommissionen af 1966 i perioden fra december 1983 til august 1985 havde ligget stille, blev der den 3. december 1985 fremsat et forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af en ny og udvidet Færdselssikkerhedskommission. Beslutningsforslaget blev henvist til videre behandling i Folketingets Retsudvalg.

Den 3. juni 1986 besluttede justitsministeren at nedsætte Færdselssikkerhedskommissionen, som vi kender den i dag, bestående af repræsentanter fra politiske partier, myndigheder og organisationer såvel som af faste sagkyndige.

Formænd

 • Andreas Steenberg (R) 2019
 • Kim Christiansen (DF) 2016 - 2019
 • Karsten Nonbo (V) 2002 - 2016
 • Dorte Bennedsen (S) 2000 - 2001
 • Helge Adam Møller (K) 1990 - 2000
 • Ivar Hansen (V) 1986 - 1990

Næstformænd

 • Kristian Pihl Lorentzen (V) 2019
 • Lennart Damsbo Andersen (S) 2016 - 2019
 • Jan Johansen (S) 2012 - 2016
 • Poul Andersen (S) 2008 - 2011
 • Frode Sørensen (S) 2006 - 2007
 • Morten Bødskov (S) 2004 - 2006
 • Jacob Buksti (S) 2002 - 2004
 • Erik Jakobsen (V) 2002 - 2004
 • Dorte Bennedsen (S) 1994 - 2000
 • Jimmy Stahr (S) 1986 - 1994