Skip to main content

Kontakt Færdselssikkerhedskommissionen

Transport- Bygnings- og Boligministeriet
Færdelssikkerhedskommissionens sekretariat

Frederiksholms Kanal 27F
1220 København K
Tlf.: +45 41 71 27 00

Historik

Her kan du læse om baggrunden for nedsættelse af kommissionen samt se en oversigt over formænd og næstformænd.

Baggrund for nedsættelse af kommissionen

Den 18. maj 1966 nedsatte justitsministeren en Færdselssikkerhedskommission, der havde til opgave dels at klarlægge trafiksikkerhedens problemer, dels at fremkomme med forslag til en beslutsom og systematisk indsats mod det voksende antal trafikulykker.

Efter at Færdselssikkerhedskommissionen af 1966 i perioden fra december 1983 til august 1985 havde ligget stille, blev der den 3. december 1985 fremsat et forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af en ny – og udvidet – Færdselssikkerhedskommission. Beslutningsforslaget blev henvist til videre behandling i Folketingets Retsudvalg.

Den 3. juni 1986 besluttede justitsministeren at nedsætte Færdselssikkerhedskommissionen, som vi kender den i dag, bestående af repræsentanter fra politiske partier, myndigheder og organisationer såvel som af faste sagkyndige.

 

Formænd og næstformænd

 

Formænd

Kim Christiansen (DF) 2016-

Karsten Nonbo (V) 2002 - 2016

Dorte Bennedsen (S) 2000 - 2001

Helge Adam Møller (C) 1990 - 2000

Ivar Hansen (V) 1986 - 1990
 

Næstformænd

Lennart Damsbo Andersen (S) 2016 -

Jan Johansen (S) 2012 - 2016

Poul Andersen (S) 2008 - 2011

Frode Sørensen (S) 2006 - 2007

Morten Bødskov (S) 2004 - 2006

Jacob Buksti (S) 2002 - 2004

Erik Jakobsen (V) 2000 - 2001

Dorte Bennedsen (S) 1994 - 2000

Jimmy Stahr (S) 1986 -1994

Kommissorium

Notat om Færdselssikkerhedskommissionen

1. Kommissorium

Færdselssikkerhedskommissionen af 1986 har følgende kommissorium:
 
”Det er Færdselssikkerhedskommissionens opgave at komme med forslag til færdselssikkerhedsmæssige initiativer, der kan nedbringe antallet af trafikulykker. Kommissionen skal endvidere afgive vurdering af forslag inden for færdselslovgivningen og administrationen heraf. Transport-, Bygnings- og Boligministeren kan anmode om, at et bestemt emne tages op i kommissionen.
 
Det forudsættes, at Færdselssikkerhedskommissionen afholder møder og konferencer med organisationer og andre, der har interesse i færdselssikkerhedsspørgsmål.”
 

2. Færdselssikkerhedskommissionens sammensætning

Repræsentanter for de politiske partier i Folketinget
 
Transport-, Bygnings- og Boligministeren beskikker en repræsentant for hvert parti, der er repræsenteret i Folketinget, efter indstilling fra det pågældende parti.
 
Den repræsentant, der indstilles til beskikkelse, skal være medlem af Folketinget.
 
Faste repræsentanter for ministerier og organisationer
 
Transport-, Bygnings- og Boligministeren beskikker repræsentanter efter indstilling fra følgende ministerier og organisationer:
 
 • Transport-, Bygnings- og Boligministeriet (to repræsentanter)
 • Justitsministeriet 
 • Kommunernes Landsforening
 • Dansk Kørelærer-Union
 • Dansk Transport og Logistik (DTL)
 • Fagligt Fælles Forbund 3F
 • Forenede Danske Motorejere (FDM)
 • Dansk Cyklist Forbund
 • Landsforeningen for touringmotorcyklister og Danske Motorcyklisters Råd
 • Dansk Fodgænger Forbund
 
Som følge af ressortomlægningen er det besluttet, at Justitsministeriets ene repræsentant erstattes af en repræsentant fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. 
 
Beskikkelsen af repræsentanter for ministerier og organisationer er omfattet af ligestillingsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1678 af 19. december 2013 af lov om ligestilling af kvinder og mænd.
 
De repræsenterede ministerier og organisationer skal derfor indstille både en kvinde og en mand, jf. ligestillingslovens § 9, stk. 1. Dette gælder også ved enkeltudskiftning af repræsentanter i løbet af funktionsperioden.
 
Faste sagkyndige
 
Transport-, Bygnings- og Boligministeren beskikker faste sagkyndige efter indstilling fra følgende institutioner og organisationer:
 
 • Sundhedsstyrelsen
 • Vejdirektoratet
 • Færdselsstyrelsen (to repræsentanter)
 • Rigspolitiet 
 • Københavns Politi
 • Politiforbundet i Danmark
 • Transport DTU, Danmarks Tekniske Universitet
 • Rådet for Sikker Trafik
 • Kommunernes Landsforening
 • Havarikommissionen for vejtrafikulykker (HVU)
 
De faste sagkyndige har ikke stemmeret.
 
Beskikkelsen af faste sagkyndige er ikke omfattet af ligestillingsloven, men det anbefales, at de repræsenterede institutioner og organisationer følger loven, således at både en kvinde og en mand indstilles.
 
Som følge af ressortomlægningen mellem Rigspolitiet og Trafik- og Byggestyrelsen (nu Færdselsstyrelsen) er det besluttet, at en repræsentant fra Rigspolitiet erstattes af en repræsentant fra Trafik- og Byggestyrelsen (nu Færdselsstyrelsen).
 
Særligt sagkyndige
 
Færdselssikkerhedskommissionen kan suppleres med særligt sagkyndige afhængig af det emne, der drøftes på kommissionens møder mv.
 
De særligt sagkyndige har ikke stemmeret.
 
Formand og næstformand
 
Formand og næstformand for Færdselssikkerhedskommissionen udnævnes af Transport-, Bygnings- og Boligministeren.
 
Formand og næstformand skal som udgangspunkt findes blandt repræsentanterne for de politiske partier.

3. Funktionsperiode

Beskikkelsen af repræsentanter for de politiske partier i Folketinget bortfalder ved udskrivelsen af nyvalg til Folketinget.
 
Beskikkelsen af repræsentanter for ministerier og organisationer og faste sagkyndige udgør en fireårig periode og bortfalder den 31. december i det år, hvor der afholdes nyvalg til kommunalbestyrelser. 

4. Færdselssikkerhedskommissionens møder

Formanden fastsætter datoerne for afholdelse af møder i Færdselssikkerhedskommissionen.
 
Kommissionen fastsætter selv sin forretningsorden.
 
Der ydes ikke vederlag for deltagelse i kommissionens arbejde. Eventuelle rejseomkostninger mv. kan refunderes af Transport-, Bygnings- og Boligministeren efter reglerne om tjenesterejser.
 

5. Stedfortrædere

Ved forfald til møder i Færdselssikkerhedskommissionen er det ikke muligt at møde ved stedfortræder.

Medlemmer

Her findes en oversigt over medlemmerne af kommissionen.

Repræsentanter (stemmeret)                                       

Folketingsmedlem
Kim Christiansen, DF (formand)
Folketinget
Christiansborg
1240 København K

 

Folketingsmedlem
Lennart Damsbo Andersen, S (næstformand)
Folketinget
Christiansborg
1240 København

 

Folketingsmedlem
Villum Christensen, LA
Folketinget
Christiansborg
1240 København K

 

Folketingsmedlem
Mette Abildgaard, K
Folketinget
Christiansborg
1240 København K

 

Folketingsmedlem
Kristian Pihl Lorentzen, V
Folketinget
Christiansborg
1240 København K  

 

Folketingsmedlem
Karsten Hønge, SF
Folketinget
Christiansborg
1240 København K

 

Folketingsmedlem
Henning Hyllested, EL
Folketinget
Christiansborg
1240 København K    

 

Folketingsmedlem
Roger Matthisen, Alternativet
Folketinget
Christiansborg
1240 København K

 

Folketingsmedlem
Andreas Steenberg, R
Folketinget
Christiansborg
1240 København K

 

Landsformand kørerlærer
René Arnt
Hallandsparken 54
2630 Taastrup 

 

Adm. direktør
Erik Østergaard
Dansk Transport og Logistik
Grønningen 17
Postboks 2250
1019 København K

 

Miljøkonsulent
Kjeld H. Jensen
Fagligt Fælles Forbund 3F
Kampmannsgade 4
Postboks 392
1504 København V  

 

Adm. direktør
Thomas Møller Thomsen
Forenede Danske Motorejere
Firskovvej 32
Postboks 500
2800 Lyngby
 

Direktør
Klaus Bondam
Dansk Cyklist Forbund
Rømersgade 7
1362 København K 
 

2. viceborgmester
Arne Simon Hansen
Tårnby Kommune
Amager Landevej 76
2770 Kastrup  

Formand
Rolf Skovløkke
MC touring Club Danmark og
Danske Motorcyklisters Råd

Næstformand
Anne Brix Christiansen
Dansk Fodgænger Forbund
 

 
Kontorchef
Lisa Pontoppidan Chahil
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
Færdselskontoret   
 

Kontorchef
Jessika Heltberg Auken
Justitsministeriet
Forebyggelseskontoret
Slotsholmsgade 10
1216 København K 

 

Faste sagkyndige (uden stemmeret)                                    

Enhedschef
Anette Lykke Petri
Styrelsen for Patientsikkerhed
Islands Brygge 67
2300 København S

 

Afdelingsleder
Marianne Foldberg Steffensen
Vejdirektoratet
Niels Juels Gade 13
Postboks 1569
1020 København K

 

Politiinspektør
Gert Sejbak
Københavns Politi
Politigården
1567 København V

 

Politiassistent
Carsten Weber Hansen
Rigspolitiet
Sydøstjyllands Politiforening

Centerchef
Erik Terp Jensen
Rigspolitiet
Polititorvet 14
1780 København V

 

Seniorforsker
Mette Møller
DTU Transport
Bygningstorvet 116B
2800 Lyngby

 

Direktør
Mogens Kjærgaard Møller
Rådet for Sikker Trafik
Lersø Parkallé 111
2100 København Ø

 

Områdechef
Steffen Rasmussen
Københavns Kommune
Njalsgade 13
2300 København S

Kontorchef
Kirsten Søndergaard Munck
Færdselsstyrelsen
Sorsigvej 35
6760 Ribe

Kontorchef
Jesper Høgh Bach
Færdselsstyrelsen
Sorsigvej 35
6760 Ribe

 

Formand
Mette Fynbo 
Havarikommissionen for Vejtrafikulykker
c/o Vejdirektoratet
Postboks 9018
1022 København K

 

Sekretariat

Fuldmægtig
Julie Kammer Pedersen (sekretær)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
Færdselskontoret

 

Mødeaktivitet

Her finder du dagsordener og beslutningsreferater.

Dagsordener

Dagsorden til Færdselssikkerhedskommissionens 86. møde den 26. januar 2018

Dagsorden til Færdselssikkerhedskommissionens 85. møde den 6. oktober 2017

Dagsorden for Færdselssikkerhedskommissionens 84. møde den 5. maj 2017

Dagsorden for Færdselssikkerhedskommissionens 83. møde den 24. februar 2017

Dagsorden for Færdselssikkerhedskommissionens 82. møde den 9. december 2016

Dagsorden for Færdselssikkerhedskommissionens 81. møde den 7. oktober 2016

Dagsorden for Færdselssikkerhedskommissionens 80. møde den 20. maj 2016

Dagsorden for Færdselssikkerhedskommissionens 79. møde den 26. februar 2016

Dagsorden for Færdselssikkerhedskommissionens 77. møde den 2. februar 2015

Dagsorden for Færdselssikkerhedskommissionens 76. møde den 1. september 2014

Dagsorden for Færdselssikkerhedskommissionens 75. møde den 5. maj 2014

Dagsorden for Færdselssikkerhedskommissionens 74. møde den 7. oktober 2013

Dagsorden for Færdselssikkerhedskommissionens 73. møde den 6. maj 2013

Dagsorden for Færdselssikkerhedskommissionens 72. møde den 3. december 2012

Dagsorden for Færdselssikkerhedskommissionens 71. møde den 5. november 2012

Dagsorden for Færdselssikkerhedskommissionens 70. møde den 3. september 2012

Dagsorden for Færdselssikkerhedskommissionens 69. møde den 7. maj 2012

 

Beslutningsreferater

Beslutningsreferat af Færdselssikkerhedskommissionens 85. møde den 6. oktober 2017

Beslutningsreferat af Færdselssikkerhedskommissionens 84. møde den 5. maj 2017

Beslutningsreferat af Færdselssikkerhedskommissionens 83. møde den 24. februar 2017

Beslutningsreferat af Færdselssikkerhedskommissionens 82. møde den 9. december 2016

Program for Færdselssikkerhedskommissionens temamøde om ældre trafikanter fredag den 9. december 2016

Beslutningsreferat af Færdselssikkerhedskommissionens 81. møde den 7. oktober 2016

Beslutningsreferat af Færdselssikkerhedskommissionens 80. møde den 20. maj 2016

Beslutningsreferat af Færdselssikkerhedskommissionens 79. møde den 26. februar 2016

Beslutningsreferat af Færdselssikkerhedskommissionens 78. møde den 4. maj 2015

Beslutningsreferat af Færdselssikkerhedskommissionens 77. møde den 2. februar 2015

Beslutningsreferat af Færdselssikkerhedskommissionens 76. møde den 1. september 2014

Beslutningsreferat af Færdselssikkerhedskommissionens 75. møde den 5. maj 2014

Beslutningsreferat af Færdselssikkerhedskommissionens 74. møde den 7. oktober 2013

Beslutningsreferat af Færdselssikkerhedskommissionens 73. møde den 6. maj 2013

Beslutningsreferat af Færdselssikkerhedskommissionens 72. møde den 3. december 2012

Beslutningsreferat af Færdselssikkerhedskommissionens 71. møde den 5. november 2012

Beslutningsreferat af Færdselssikkerhedskommissionens 70. møde den 3. september 2012

Beslutningsreferat af Færdselssikkerhedskommissionens 69. møde den 7. maj 2012